top of page

The role of an elastic interphase in suppressing gas evolution and promoting uniform electroplating



Energy & Environmental Science, 2023. Chen Gong , Shengda Pu , Shengming Zhang , Yi Yuan , Ziyang Ning , Sixie Yang , Xiangwen Gao , Chloe Oi Chau , Zixuan Li , Junliang Liu , Liquan Pi , Boyang Liu , Isaac Capone , Bingkun Hu , Dominic Melvin , Mauro Pasta , Peter G. Bruce and Alex Robertson


https://doi.org/10.1039/D2EE02606F

Comments


bottom of page